Hong Kong Kai Tak (closed) (HKG/VHHX)   (啓德機場)
© ABCDlist